Informace z tisku

Vybíráme pro Vás nejlepší informace z tisku:

Přehled změn v zákoníku práce 2012 - Výpověď za porušení léčebného režimu

Zaměstnavatel bude moci propustit pracovníka, u něhož během prvních 21 kalendářních dnů nemoci zjistí, že zvlášť hrubě porušuje léčebný režim. Co to znamená? Nad tím stále visí otazníky, možná to bude případ, kdy kontrola opakovaně nenajde nemocného doma. Dosud hrozí zaměstnancům, kteří nedodržují léčebný režim, pokuta v maximální výši 20 tisíc korun a neproplacení nemocenské.

Podnikatel.cz: O nemocenskou může zaměstnanec přijít. Bez ohledu na výmluvy

Neslyšel jsem zvonek. Musel jsem pro mléko. I tak se podle ČSSZ při kontrole vymlouvají nemocní.

Prvních 21 dnů nemoci vyplácí nemocnému náhradu mzdy zaměstnavatel. Má proto také pravomoc kontrolovat, zda jeho nemocný zaměstnanec dodržuje léčebný režim. Až v dalších dnech pracovní neschopnosti má vyplácení nemocenské a případnou kontrolu nemocných na starosti Česká správa sociálního zabezpečení.

Vloni Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vykonala 151 951 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců. Za porušení léčebného režimu zkrátila nebo zcela odňala nemocenské ve 3004 případech. Záznam o kontrole přitom při porušení režimu sociálka zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři i zaměstnavateli.

Povinnosti nemocného jsou:

 • dodržovat stanovený režim
 • umožnit kontrolu jeho dodržování
 • sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti
 • označit byt a zvonek jmenovkou
 • dodržovat rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem

Jak upozorňuje ČSSZ, od 1. ledna letošního roku tyto povinnosti zákon o nemocenském pojištění výslovně vyjmenovává. Dosud v něm výslovně uvedené nebyly.

 

Měšec.cz: Vše, co byste měli vědět o nemocenském pojištění 2009

... Během prvních 14 dnů nemocenské si vás může zkontrolovat přímo zaměstnavatel, protože je to on, kdo vám platí náhradu mzdy. Až od 15. dne kontrola přechází na stát. Návštěvu státního úředníka přesto můžete očekávat, protože se zaměstnavatel se státem na kontrole může dohodnout nebo jej přímo požádat.

Při porušení čerpání nemocenské riskujete pokuty, které vám může uložit jak váš zaměstnavatel, tak i místně příslušná správa sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel, který vás přistihne při porušení režimu neschopnosti předepsaného ošetřujícím lékařem, může v prvních 14 kalendářních dnech vaší nemoci snížit anebo zcela odebrat náhradu mzdy. Jestliže nemocný nebude spolupracovat v rámci kontroly sociální správy, může mu být uložena pokuta až 10 000 korun. Ve výjimečných případech až 20 000 korun.
Co by měli vědět zaměstnavatelé

Pro mnohé šéfy firem a podniků je novinkou zrušení dělení zaměstnavatelů podle počtu zaměstnanců. Druhým krokem, na které by si měly dát společnosti pozor, je úprava redukčních hranic, a to následovně: dosavadní hranice 550 Kč na 610 Kč a druhá hranice 790 Kč na 870 Kč. Ohlašovací a oznamovací povinnost při změnách u zaměstnanců je stále 8 dnů.

 

Podnikatel.cz: Pravomoci zaměstnavatele jsou při kontrole nemocných omezené

O změnách v nemocenském pojištění souvisejících s účinností zákona o nemocenském pojištění již server Podnikatel.cz psal. Věnoval se také náhradě mzdy, kterou bude zaměstnavatel od 1. ledna 2009 vyplácet zaměstnancům v dočasné pracovní neschopnosti v době prvních čtrnácti kalendářních dnů nemoci.

Zákoník práce zaměstnavateli umožňuje kontrolu vynaložených prostředků na náhradu mzdy tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Proto by se měl seznámit s možným postupem při kontrole práce neschopných zaměstnanců.
Co může zaměstnavatel kontrolovat?

Běžně se hovoří o kontrole léčebného režimu, tento pojem je však nepřesný. Režim dočasně neschopného zaměstnance zahrnuje:

 • stanovení léčebného režimu ošetřujícím lékařem,
 • povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu (místo pobytu je místem, kde se bude zaměstnanec zdržovat v době nemoci) a dodržovat stanovené vycházky,
 • povolení vycházek, a to včetně jejich rozsahu a doby,
 • povolení změny místa pobytu v pracovní neschopnosti, jestliže to zdravotní stav pacienta umožňuje (tuto změnu však musí neprodleně písemně nebo jinak prokazatelně oznámit svému zaměstnavateli),
 • provádění rehabilitace zabezpečené úřadem práce v zájmu pracovního uplatnění nemocného.

Zaměstnavatel tedy nemůže kontrolovat léčebný režim předepsaný lékařem. K tomu nemá oprávnění ani potřebné lékařské vzdělání. Zákoník práce v souladu s § 192 odst. 6 umožňuje pouze kontrolu dodržování povinností režimu dočasně práce neschopného zaměstnance stanovených lékařem.

Zaměstnavatel rovněž není oprávněný kontrolovat, jakou činností se zaměstnanec v době nemoci zabývá. Nemocný zaměstnanec může například malovat byt nebo kácet stromy na zahradě a dodržování podmínek režimu z pohledu zaměstnavatele tím není porušeno, jelikož se vyskytuje v určeném místě pobytu. Zaměstnavatel však může na tuto skutečnost upozornit ošetřujícího lékaře a ten posoudí, zda je taková činnost v souladu se stanovenou diagnózou.
Provádění kontrol dočasně práce neschopného zaměstnance zaměstnavatelem

Zaměstnavatel bude provádět kontroly dočasně neschopného zaměstnance (DPN) prostřednictvím svých určených zaměstnanců nebo za pomoci sjednané dodavatelské služby. Předpokládá se, že pokud bude taková služba zaměstnavatelům nabízena, využívaly by ji zejména menší firmy, které nemají dostatek vlastních zaměstnanců k pravidelným kontrolám. Čtěte více: Zase změna: Za 60 % se první dny stoná jen do konce srpna

Nemocný zaměstnanec dodá zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti, na kterém je uvedeno místo pobytu i případné povolené vycházky nebo předepsané rehabilitace. Jestliže zaměstnanec hlášení o počátku DPN nedodá včas, může zaměstnavatel požádat ošetřujícího lékaře o sdělení skutečností potřebných k výkonu kontroly.

Kontrolní pracovníci musí kontrolu provádět šetrně s ohledem na soukromí a rodinný život zaměstnance. Nemohou tedy bez vyzvání vstupovat do bytu nebo domu kontrolovaného. Pro zjištění, zda se nemocný vyskytuje v místě pobytu, postačí kontakt u dveří nebo branky rodinného domu. Zaměstnanci, kteří se navzájem neznají, musí prokázat svou totožnost - nemocný se prokáže občanským průkazem, kontrolní pracovník pověřením zaměstnavatele nebo v případě dodavatelské firmy zmocněním ke kontrole.

Pokud by nemocný zaměstnanec nebyl zastižen v místě pobytu, vyhotoví kontrolní pracovník oznámení, které lze vhodit do poštovní schránky. V oznámení zaměstnance písemně upozorní, že nebyl při kontrole zastižen. Ten může pochopitelně tvrdit, že doma byl, ale neslyšel zvonění nebo spal. Z toho důvodu je vhodné kontrolu zopakovat. Porušením povinností léčebného režimu je však již první nezastižení v určeném místě pobytu.

V případě porušení povinností režimu vyhotoví kontrolní zaměstnanec písemný záznam o porušení režimu. Záznam by měl sepsat i v případě kladného výsledku, tedy i když nemocného zaměstnance v místě pobytu zastihl.

Záznam by měl obsahovat:

 • zjištění, zda byl nebo nebyl zaměstnanec zastižen v místě pobytu, případně byl v době mimo povolené vycházky spatřen mimo místo pobytu,
 • podpis kontrolního pracovníka,
 • datum a čas zjištění.

Při zjištění porušení povinností zasílá zaměstnavatel stejnopis záznamu do vlastních rukou zaměstnanci, příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) a ošetřujícímu lékaři.

Jelikož se jedná o finanční prostředky zaměstnavatele vynaložené na náhradu mzdy, je zhodnocení závažnosti porušení režimu práce neschopného zaměstnance plně v jeho kompetenci. Zákoník práce mu umožňuje se zřetelem na závažnost porušení náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout, a to i zpětně. V žádném případě nelze za takové porušení snížit zaměstnanci mzdu nebo odebrat osobní hodnocení. Nedodržování povinností léčebného režimu není ani důvodem k rozvázání pracovního poměru.

Zaměstnavatel by si měl pro případy posouzení závažnosti porušení povinností nemocných zaměstnanců vypracovat interní pravidla. Zaměstnanec se totiž může obrátit k prošetření odebrání náhrady mzdy na příslušný inspektorát práce, který je oprávněn zaměstnavateli při zjištění nepřiměřeného postupu vyměřit pokutu až do výše 200 tisíc Kč.

Partner pro zdraví: Kontrola nemocných: co mohou kontrolovat zaměstnavatelé?

Nový zákon o nemocenském pojištění přináší změny týkající se povinností lidí, kteří budou pobírat nemocenské, zpřísňuje sankce a pokuty při porušení povinností. A to jak na straně dočasně práceneschopného, tak i pro ošetřující lékaře.

Během dočasné pracovní neschopnosti budou muset lidé dodržovat stanovený režim, nově nazvaný „režim dočasně práceneschopného pojištěnce".

Bude zahrnovat:
Léčebný režim, který stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Při změně zdravotního stavu bude moci ošetřující lékař léčebný režim změnit. Jeho součástí bude i povinnost dočasně práceneschopného pojištěnce poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu.
Povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu uvedeném na dokladu o pracovní neschopnosti a dodržovat dobu povolených vycházek.
Povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tyto vycházky nevylučuje. O rozsahu a době povolených vycházek bude rozhodovat ošetřující lékař .
Povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti bude možné pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře.
Provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje úřad práce.
Práceneschopný bude muset umožnit kontrolu dodržování režimu. Svůj byt opatří zvonkem a jmenovkou, uvede platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři. Kontrolu dodržování režimu budou stejně jako dosud provádět pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru nebo na základě podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce, posudkového lékaře ČSSZ či jiného orgánu nebo fyzické osoby. Podnět ke kontrole bude moci dát také zaměstnavatel, který bude mít podezření, že jeho zaměstnanec, pobírající nemocenské, nedodržuje stanovený režim. Nově bude moci zaměstnavatel v době, kdy bude vyplácet práceneschopnému náhradu mzdy, sám kontrolovat dodržování stanoveného režimu, nebo o to bude moci požádat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Pověření kontrolní pracovníci OSSZ se budou muset prokázat „Průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou", práceneschopní občané budou povinni prokázat svou totožnost a předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pověřený pracovník zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.

Pokud práceneschopný pojištěnec poruší režim stanovený v době pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem, bude mu moci OSSZ/PSSZ/MSSZ nemocenské snížit nebo zcela odebrat nejdéle však na sto kalendářních dnů. Nový zákon rovněž umožní snížit nebo odejmout i již vyplacené nemocenské. Obdobně bude mít podle zákoníku práce možnost snížit nebo odejmout v prvních 14 kalendářních dnech náhradu mzdy zaměstnavatel.

Nová právní úprava zavádí další sankce za závažné porušení režimu. Ty mohou být ve výši 10 000 Kč nebo 20 000 Kč.Krátce o nás

 • Projekt AC Agent patří do portfolia business-to-business služeb společnosti Analytické centrum. Zaměřuje se na službu kontroly dodržování nemocenské kázně, reaguje na změny v legislativě platné od 1.1. 2009. Díky spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří Advokacie Praha nabízí komplexní služby, které patří v České republice mezi to nejlepší, co lze v oblasti kontroly nemocných získat.

Partneři